20.10.2020 r.

SAMORZĄD NASZEJ SPÓŁDZIELNI - CO TO TAKIEGO?

            Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu ŻSM, wybraliśmy przedstawicieli mieszkańców do czterech Rad Osiedli działających w naszej Spółdzielni. To obok Rady Nadzorczej, drugi szczebel organów samorządowych Spółdzielni. Co zatem spółdzielca samorządowiec, pracujący w nich powinien wiedzieć ?

Według ustawodawstwa

Prawo spółdzielcze określa, że Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną, działalność gospodarczą”.

            Natomiast ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych mówi, że ich celem „jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin przez dostarczenie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych a także lokali o innym przeznaczeniu (lokale użytkowe, garaże itp.).

            W związku z tym przedmiotem ich działania może być;

● budowanie lub nabywanie budynków w celu zapewnienia członkom mieszkań:
   lokatorskich, własnościowych i odrębnej własności,

● budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych z zamiarem przeniesienia własności na
   rzecz członków,

● budowanie lokali użytkowych i garaży, także z możliwością przekształcenia uprawnień do
   nich,

● zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, czyli prowadzenie działalności gospodarczej
   zapewniającej właściwe funkcjonowanie budynków i osiedli mieszkaniowych,

● prowadzenie działalności społeczno – wychowawczej.

W praktyce

Działające w Polsce spółdzielnie różnią się;

● wielkością – są spółdzielnie jednobudynkowe z kilkunastoma członkami, lecz i wielo
   osiedlowe z kilkudziesięciu tysiącami członków,

● zakresem działalności – prowadzą działalność inwestycyjną lub tylko administracyjną
   zasobami mieszkaniowymi,

● realizacją różnych typów budownictwa ( jedno lub wielorodzinnego),

● tytułem własności mieszkań i lokali.

( Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest w tej klasyfikacji Spółdzielnią średnią
w grupie tych większych – ma 7 tys. lokali w 161 budynkach, którymi administruje, ma
8 domów jednorodzinnych, ponad 800 garaży, 73 lokale użytkowe i 3 placówki społeczno – wychowawcze. Występują w niej wszystkie rodzaje praw do lokali mieszkalnych).

Co więc jest spoiwem pozwalającym mówić o spółdzielczości mieszkaniowej? Co odróżnia spółdzielnie od innych form organizacyjno – prawnych występujących w działalności gospodarczej ?.

Szukając odpowiedzi na te pytania, wskazać należy głównie na;

samorządność – zagwarantowany ustawowo wpływ członków na zarządzanie spółdzielnią,

demokratyczny sposób zarządzania według zasady „jeden członek – jeden głos”, co
   oznacza przeciwstawienie się kapitałowej formule zarządzania,

dobrowolność zrzeszania się, a więc przystępowania i występowania ze Spółdzielni,

prowadzenie działalności dla zaspokojenia potrzeb i interesów swoich członków a nie
   dla osiągnięcia zysków,

● dwoistość charakteru Spółdzielni, czyli współistnienia w jednym organizmie zrzeszenia
   członków i przedsiębiorstwa działającego w warunkach rynkowych
.

Dlatego odpowiadając na postawione wcześniej pytanie należy stwierdzić że istotą spółdzielni mieszkaniowych jest samoorganizowanie się obywateli, w celu zaspakajania swoich potrzeb mieszkaniowych.

            Warunkiem niezbędnym skuteczności poczynań są korzyści wynikające
z przynależności do Spółdzielni i co za tym idzie, poczucie współwłasności, współodpowiedzialności i identyfikacji ze Spółdzielnią.

            Dochodzimy tutaj do istoty sprawy. W Spółdzielni jako przedsiębiorstwie wolnorynkowym pracują zatrudnieni w różnych miejscach specjaliści obsługujący jej funkcjonowanie. Są to ekonomiści, inżynierowie i technicy budownictwa ze specjalistycznymi uprawnieniami, pracownicy i personel obsługi. Natomiast zrzeszenie członków spółdzielni reprezentuje jej samorząd (Rada Nadzorcza, Rady Osiedlowe).

            Funkcje Rady Nadzorczej, organu statutowego wybieranego przez członków wynikają z zapisów Prawa Spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i statutu Spółdzielni. Są to prawa stanowiące, kontrolne i ocenne dla każdej z dziedzin działalności Spółdzielni. Na członkach Rady Nadzorczej obok uprawnień do kontroli, ocen i decyzji ciąży także odpowiedzialność ( w tym majątkowa) za błędne decyzje i straty jakie w ich efekcie poniosła by Spółdzielnia.

            Rady Osiedlowe, funkcjonujące w grupie Spółdzielni większych, są bezpośrednim przedstawicielem mieszkańców osiedli w których funkcjonują. Dzięki bliskim kontaktom
z mieszkańcami stają się przedstawicielstwami samorządu spółdzielczego w terenie. Mają wpływ na budowę corocznego projektu planu remontowego w osiedlu, ocenę pracy służb konserwatorskich, porządkowych oraz administracji osiedlowej. Inicjują propozycje nowych rozwiązań na terenach osiedlowych.

            Atmosfera, jaką wytworzono w ostatnim 25-leciu w kraju wokół spółdzielczości mieszkaniowej, destabilizacja prawa spółdzielczego i w konsekwencji, niepewna przyszłość powodują, że podjęcie decyzji o udziale w pracach organów samorządu spółdzielczego wymaga odwagi, determinacji, a przede wszystkim przekonania, że chodzi o wspólne dobro. Dlatego rozpoczynając prace w samorządzie, walczyć należy nie ze spółdzielnią
a o spółdzielnię.
A godziny w miesiącu, które poświęci się pracy społecznej, będą pożytecznym świadczeniem na rzecz bliższych i dalszych sąsiadów. To powinno zaś przynieść satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku.

-----------------------

            Tak zapewne rozumieli swoją pracę w samorządzie osiedlowym ci członkowie, którzy zgłosili do pracy w Radach Osiedli swoje kandydatury. Jest ich w sumie 46, w tym jedna trzecia to osoby nowe. To bardzo pozytywna wiadomość.

            Wszyscy oni zostali wybrani do swoich Rad Osiedlowych, które już we wrześniu podjęły pracę.
Rady  Osiedlowe odbywają swoje comiesięczne posiedzenia  w kolejne czwartki,
w następującym porządku;

- RO Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego   – I czwartek miesiąca (ODK) godz. 17,00

- RO Kościuszki, Centrum                            - II czwartek miesiąca (Koliber) godz. 17,00

- RO Teklin, Piękna, Łąkowa                                    - III czwartek miesiąca (Koliber) godz. 18,00

- RO Wschód                                                 - IV czwartek miesiąca (Koliber) godz. 18,00

Na swoich pierwszych posiedzeniach, po odbytym Walnym Zgromadzeniu Członków Rady Osiedli ukonstytuowały się, wybierając swoje prezydium w osobach:

I - Rada os. Żeromskiego, Sikorskiego i Batorego -14 członków

Choiński Lech                                    - przewodniczący

Kruk Aneta                           - z-ca przewodniczącego

Kierlańczyk Wiesława           - sekretarz

II – Rada os. Kościuszki, Centrum – 9 członków

Drużyński Andrzej                 - przewodniczący

Walczak Włodzimierz            - z-ca przewodniczącego

Bogucka Ewa                         - sekretarz

III – Rada os. Wschód – 9 członków

Sochański Ryszard                 - przewodniczący

Marczak Krystyna                  - z-ca przewodniczącego

Stopińska- Monik Barbara     - sekretarz

IV – Rada os. Teklin, Piękna, Łąkowa -14 członków

Grundman Wojciech              - przewodniczący

Cichocka Elżbieta                  - z-ca przewodniczącego

Chełmińska Jadwiga              - sekretarz

            Członkowie Rad Osiedlowych zapraszają mieszkańców, ze swoimi problemami, uwagami, pomysłami, ale także i ewentualnymi pretensjami, do kontaktów z członkami Rad Osiedli, w miejscu i czasie ich obradowania.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu