16.03.2021 r.

USTALANIE OPŁAT Z TYTUŁU UŻYWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

            Przybliżamy dzisiaj naszym czytelniom praktyczne zasady funkcjonowania spółdzielczej gospodarki mieszkalnej w aspekcie jej unormowań prawnych
i ekonomicznych. Liczymy, że zainteresują one tych z nich do których nie wszystkie jej mechanizmy docierały, a którzy oczekują takiej wiedzy.

            Gospodarka zasobami mieszkaniowymi (GZM) jest to działalność spółdzielni mieszkaniowej polegająca na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości stanowiących spółdzielcze zasoby mieszkaniowe. Przez tą gospodarkę w spółdzielni rozumie się zarządzanie i administrowanie nieruchomościami tworzącymi zasoby mieszkalne, w tym także znajdujące się w nich lokale o innym przeznaczeniu.

Wnoszenie opłat na poczet kosztów związanych z g.z.m. jest gromadzeniem środków w celu sfinansowania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości będącej w zasobach spółdzielni. Ich wnoszenie stanowi formę gromadzenia środków finansowych na planowane wydatki. Członkowie wyposażają w ten sposób swoją spółdzielnię
w środki potrzebne na sfinansowanie jej przyszłej działalności. Przyszłe wydatki planuje się zgodnie z założeniami rocznego planu gospodarczo-finansowego ustalonego przez Radę Nadzorczą.

            Na podstawie planowanych robót i ich wyceny rozdziela się wydatki między członków i pozostałych użytkowników lokali. Wnosząc opłaty, finansują oni w ten sposób przyszłe wydatki, które następują w trakcie roku. Po zakończeniu roku gospodarczego dokonuje się rozliczenia wpływów i wydatków przyjętych w planach gospodarczo-finansowych miesięcznych stawek, oszacowanych na podstawie zakresu planowanych robót i ich kosztów oraz powierzchni lokali zajmowanych przez członków. Miesięczne opłaty mają charakter zaliczek na poczet partycypacji członków w kosztach utrzymania Spółdzielni, które podlegają ostatecznemu rozliczeniu po zamknięciu okresu gospodarczego.

            Uregulowania prawne dotyczące prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczenia przychodów oraz kosztów eksploatacji i kosztów utrzymania mienia Spółdzielni, a także wpływów i wydatków funduszu remontowego mają   odzwierciedlenie
w systemie ewidencji księgowej Spółdzielni. Zasady polityki rachunkowości, które są podstawą rozliczeń w funkcjonowaniu każdej Spółdzielni zakładają, że do kosztów GZM należą w szczególności:

- koszty administracji i zarządzania nieruchomościami,

- koszty usług porządkowych,

- usług materialnych i niematerialnych,

- koszty ubezpieczeń majątkowych,

- konserwacji bieżącej,

- podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie (opłata przekształceniowa) ,

- odpisy na fundusz remontowy,

- koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków,

- koszty dostawy energii cieplnej na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzania wody,

- energii elektrycznej dla pomieszczeń wspólnych i ciągów komunikacyjnych (klatki schodowe, korytarze, piwnice),

- dostawy gazu,

- wywozu nieczystości,

- eksploatacji dźwigów osobowych.

         Stosowny przepis ustawy spółdzielczej zobowiązuje zarząd spółdzielni do corocznego ustalania różnicy między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, którą Spółdzielnia zarządza a przychodami z opłat danej nieruchomości.

Ustalona w ten sposób różnica zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji
i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym
, a więc nie ma zysku ani straty bilansowej, jest natomiast wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi do „rozliczenia” w roku następnym.

Zasada bezwynikowej działalności Spółdzielni określona w art. 6 ust. 1 ustawy o s.m. ma charakter bezwzględnie obowiązujący, ponieważ ustawodawca nie przewidział innego uregulowania tej kwestii w statucie Spółdzielni.

            Jednak zasada o której mowa w art. 6 ust. 1 o s.m. nie dotyczy rozliczenia wyniku finansowego w zakresie ciepła, energii elektrycznej, gazu, dostawy wody i odprowadzenia ścieków. W tych przypadkach różnica między kosztami a zaliczkowymi opłatami podlega indywidualnemu rozliczeniu z poszczególnymi użytkownikami lokali po zakończeniu przyjętego okresu rozliczeniowego.

            Do omawianej różnicy między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię, a przychodami z opłat eksploatacji danej nieruchomości nie wlicza się wkładów mieszkaniowych, budowlanych, ani wkładów członkowskich, kosztów budowy, wpisowego, przychodów i kosztów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię, ani przychodów i kosztów związanych
z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną jeżeli Spółdzielnia taką prowadzi.

            Ustalone wyniki finansowe w zakresie g.z.m. dla poszczególnych nieruchomości (dodatnie lub ujemne) wymuszają na Spółdzielni, indywidualnie – dla każdej nieruchomości – ustalenie nowych stawek opłat eksploatacyjnych – co wynika z ustawy.

Przy czym, jeżeli w danym roku koszty przewyższają przychody na danej nieruchomości, to nie stanowi to podstawy do żądania od członków ich wyrównania w postaci jednorazowej dopłaty. Do takiego postępowania nie są upoważnione ani Rada Nadzorcza czy Walne Zgromadzenie Członków. Niepokryta wpływami z opląt nadwyżka kosztów z roku poprzedniego powinna znaleźć pokrycie w odpowiednio zwiększonej wysokości opłat w roku następnym.

            Natomiast zgodnie z prawem nadwyżka nad kosztami GZM, osiągnięta w danym roku obrachunkowym, powiększa przychody tej gospodarki w roku następnym. Nadwyżka ta stanowi zatem jedno ze źródeł finansowania kosztów g.z.m. w tymże roku i powinna być uwzględniona przy opracowywaniu planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni w roku następnym. Księguje się ją jako przychód roku następnego i powinny być odpowiednio zmniejszone wysokości opłat w roku następnym.
            I takie zasady, stwierdzające, że wynik roku poprzedniego, znajduje odzwierciedlenie w budżecie na rok nadchodzący, winien każdorazowo powodować podwyższenie, obniżenie lub stabilizację opłat w roku następnym (zgodnie z wyrokiem S.N. z dnia 11 stycznia 2006 r./IICSK30/09) co stosuje od wielu lat nasza Spółdzielnia.

                                                                                  Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu